Що таке PMBOK для проектного менеджера? PMBOK — a Guide to the Project Management Body of Knowledge (Довідник з управління проектами, далі просто PMBOK). Головна причина чому проджект менеджери старанно штудіюють PMBOK — у тому що PMBOK акумулює сукупність професійних знань з управління проектами у різних галузях незалежно від організації, й містить фундаментальні та базові практики, які забезпечать позитивні комерційні результати. Точніше прибуток, певній мірі ефективність бізнесу.

PMI сертифікація для PM (Проектних Менеджерів)

PMBOK орієнтований перш за все на проджект менеджерів які планують складати екзамен на сертифікат PMI(Project management institute, Інститут управління проектами).

Сертифікат PMI — це офіційний документ, у якому описуються встановлені норми, методи, процеси і практики. На зразок інших професійних галузей: юриспруденція, медицина, фінанси тощо, дана база знань ґрунтується на провідному досвіді фахівців-практиків відомих міжнародних корпорацій і великих організацій США, які у свою чергу внесли вклад у започаткування розробки стандарту PMI.

Сертифікат PMI — є основним стандартом управління проектами в США й багатьох інших країнах (в Україні даний стандарт сертифікації проджект менеджерів носить рекомендаційний характер, проте є найпопулярнішим стандартом для PM -ів).

Інститут управління проектами (Project Management Institute, PMI) є некомерційною організацією, місія допомагати професійному зростанню PM -ів. PMI використовує PMBOK у якості головного довідкового матеріалу для своєї сертифікації.

З метою виконання узятих на себе зобов’язань перед Американським національним інститутом стандартів (American National Standarts Institute, ANSI), а також щоб зберігати статус стандарту, інститут PMI оновлює свій PMBOK щонайменше раз на 5 років.

Про різноманітні стандарти ми розповідаємо у 2 -х дописах:

 1. QA у ролі Compliance Officer — цікаво ?
 2. Compliance & Testing Standard list

Зміст PMBOK

Книга PMBOK знайомить читача з ключовими поняттями і термінами у галузі управління проектами. Інститут PMI і PMBOK сприяють застосуванню загальноприйнятого у всьому світі словника термінів і понять професії Проектного Менеджера, необхідного для обговорення, написання, створення методології. Схожий стандартний словник присутній у будь-якій професійній дисципліні.

Зверніть увагу! Головною метою Керівництва PMBOK є не надавати чіткі вказівки, а наголошувати на «Хороших практиках».

«Хороша практика» у розумінні PMI означає — правильне застосування навичок, інструментів і методів, які потенційно здатні підвищити ймовірність успіху широкого діапазону проектів. Поняття «Хороша практика» також не означає те, що описувані знання повинні завжди однаковим способом застосовуватися до всіх проектів; Розробники рекомендують використовувати PMBOK тільки для створення методології управління проектами власними внутрішніми експертами організації. Організація або керівник проекту повинні самостійно визначати яке саме правило або частку знань PMBOK слід використати й адаптувати вже по ситуації проекту.

Інститут управління проектами робить кожне наступне видання Посібника все більш гнучким і адаптивним. У багатьох професіоналів PMBOK асоціюється з жорстким класичним проектним управлінням, а як бачите то не так.

Історія PMBOK

Перше видання PMBOK було видане Інститутом управління проектами (PMI, Project Management Institute) у 1986 році. Свого часу це була революційна методологія, котра була покликана вплинути на підхід до управління проектами в майбутньому.

1991 -му методологію описану PMBOK Guide визнають національним стандартом ANSI. Стандарт ANSI згадувався трішки вище. Першу редакцію книги до стандарту опублікували в 1994 році. Вже через два роки видається 2 -га редакція PMBOK. Це сталося через швидке зростання членів інституту PMI. Третя редакція PMBOK Guide датується 2000 -м роком. У 2004 році PMI випускає чергове творіння — PMBOK Guide Third Edition. Третє видання отримало найбільше поширення. У 2008 році вийшла у світ нова версія методології — PMBOK Fourth Edition. У четвертій версії PMBOK відбулися найкардинальніші зміни, були змінені самі методики PMI. У стандарт додали методики: ведення аналітичних робіт, прототипування, інтерактивний і застосування систем штучного інтелекту з метою побудови прогнозу реалізації й завершення проекту в частині термінів дотримання бюджету. На даний момент випущені ще 2 версії — PMBOK Guide Fifth Edition та PMBoK Guide Six Edition. Перелік поколінь PMBOK представлені на малюночку нижче:

PMBOK Книга
Покоління PMBOK

Project Management area knowledge

PMBOK визначає 10 областей знань проектного управління пов’язаних із: життєвим циклом проекту, групою процесів, методики, PMІ визначає зовнішні та внутрішні організаційні чинники, які мають вплив на проект, його успіх, і застосовуються в рамках окремих галузей знань з управління проектами.

Project Management area knowledge
10 областей знань проектного управління

Опис методології PMBoK

Процеси областей знань представлені в PMBOK у вигляді дискретних елементів, які мають чітко визначені межі. На практиці ці процеси є ітеративними — можуть взаємодіяти між собою і накладатися один на одного. PMBOK взаємодії не описує.

Отже, стандарт розглядає ось такі галузі знань управління проектами:

 • Управління інтеграцією проекту (Project Integration Management). Під інтеграцією розуміється об’єднання, консолідація і різноманітні інтеграційні дії, спрямовані на успішне управління очікуваннями зацікавлених сторін і виконання певних вимог. У даному розділі описується розподіл ресурсів по проекту, процеси пошуку компромісів, між суперечливими цілями і альтернативами, а також визначаються зв’язки між іншими областями знань. Зокрема дається схема процесів розробки Статуту проекту, Плану управління проектами, Керівництва управлінням виконання проекту, Моніторингу та управління роботами проекту, описуються процеси загального управління змінами в проекті та завершення проекту або фази проекту.
 • Управління Вмістом проекту (Project Scope Management). Під управлінням вмістом розуміються процеси, що дозволяють робити вибірку, фільтрацію і груповання тільки тих робіт, які знадобляться керівнику проекту для успішного завершення проекту. Управління вмістом проекту прямо пов’язане з визначенням і контролем Scope -ом, того що буде включено, а чого не буде включене в проект. Описуються схеми процесів Збору вимог, Визначення Scope проекту, створення ієрархічної структури робіт — Work Breakdown Structure (WBS), Підтвердження вмісту (скоупу) та Управління скоупом.
 • Управління термінами проекту (Project Time Management). Під управлінням термінами проекту або точніше кажучи часом, бо час, більш широке поняття, розуміються процеси, за допомогою яких забезпечується своєчасне завершення проекту. Схема даних процесів має на увазі: Визначення операцій, Визначення послідовності операцій, Оцінка ресурсів операцій, Оцінка тривалості операцій, Розробка розкладу і Управління розкладом.
 • Управління вартістю проекту (Project Cost Management). Під управлінням вартістю проекту розуміють процеси, в частині планування та розробки бюджету, а також управління витратами, які забезпечують завершення проекту в рамках затвердженого бюджету. Загальна блок-схема процесів включає в себе: Оцінку вартості, Визначення бюджету і Управління вартістю.
 • Управління якістю проекту (Project Quality Management). Під управлінням якістю проекту мають, що проект повинен задовольняти тим потребам, заради яких він був ініційований. Управління якістю проекту проводиться за допомогою системи управління якістю (QMS), яка передбачає набір певних правил і процедур, в тому числі дії по вдосконаленню процесів. Кращою практикою вважається, коли дані дії проводяться протягом усього проекту. Схема процесів управління якістю включає в себе: Планування якості, Забезпечення якості та Контроль якості.
 • Управління людськими ресурсами проекту (Project Human Resource Management). Процеси управління людськими ресурсами організації, включають в себе підходи по управлінню командою проекту. Під командою проекту мається на увазі пул кваліфікованих працівників для яких визначені конкретні ролі і відповідальності за виконання проекту. В ході реалізації проекту професійний і кількісний склад команди проекту часто може змінюватися. Правильний розподіл ролей по проекту і відповідальності між членами команди проекту дає можливість всім членам команди бути задіювати наявний у них досвід вже на етапі планування проекту та прийняття рішень, успішно націлювати команду проекту на досягнення певних результатів. Схема процесів управління людськими ресурсами включає в себе: Розробку плану управління людськими ресурсами, Набір команди проекту, Розвиток команди проекту і Управління командою проекту.
 • Управління комунікаціями проекту (Project Communications Management). Процеси управління комунікаціями, застосовують з метою забезпечення своєчасного формування, підготовки, поширення, архівації, передачі, отримання, використання інформації на проекті. Найбільшу частину часу проекту Керівник проекту витрачає на здійснення комунікацій з членами команди й іншими зацікавленими сторонами проекту (починаючи від внутрішніх зацікавлених сторін проекту звичайних співробітників до вищого керівництва або зовнішніх стекхолдерів). Ефективність комунікації полягає в тому, що покращення служать сполучною ланкою між різними зацікавленими сторонами, залученими під конкретний проект. Правильне управління комунікаціями полягає в об’єднанні різноманітних культурних і організаційних особливостей, консолідації накопиченого досвіду, зіставлення різних поглядів і інтересів з метою вибудовування базової структури управління проектом. Схема процесів управління комунікаціями проекту включає в себе: Визначення зацікавлених сторін проекту, Планування комунікацій, Поширення інформації, Управління очікуваннями зацікавлених сторін проекту (починаючи з п’ятої версії PMBoK Fifth Edition, дані процеси виокремили в окрему галузь знань — Управління зацікавленими сторонами проекту Project Stakeholder Management), Звіти про виконання.
 • Управління ризиками проекту (Project Risk Management). Під процесами управління ризиками проекту розуміється планування управління ризиками, ідентифікація і аналіз ризиків, вироблення методів реагування на ризики, контроль, моніторинг і управління ризиками у ході реалізації проекту. За допомогою процесів управління ризиками проекту, керівники проектів домагаються підвищення ймовірності виникнення і впливу сприятливих ризиків (подій) на проект і знижують ймовірність виникнення і впливутнесприятливих ризиків (подій) на проект в момент виконання цього проекту. Схема процесів управління ризиками проекту включає в себе: Планування управління ризиками, Ідентифікацію ризиків, Якісний аналіз ризиків, Кількісний аналіз ризиків, Планування реагування на відомі ризики, Моніторинг та управління ризиками.
 • Управління доставками проекту (Project Procurement Management). Процеси управління доставками проекту включають в себе покупку або придбання тих чи інших необхідних сутностей (продуктів, послуг, результатів, документів), які виробляються зовнішніми (підрядними) організаціями по відношенню до тієї, у якій реалізується проект. Сама організація, в якій виконується проект може виступати в якості покупця або продавця цієї сутності. Також процеси управління доставками проекту включають в себе підпроцеси управління контрактами та змінами, необхідними для розробки і супроводу контрактів або замовлень на покупку. Завдяки процесам управління доставками проекту з’являється можливість адмініструвати всі контракти на придбання чого-небудь у ході реалізації проекту та управляти контрактними зобов’язаннями, які були покладені на команду проекту. Схема процесів управління доставками проекту включає в себе: Планування закупівель, Здійснення закупівель, Управління закупівельною діяльністю, Закриття закупівель.
 • Управління зацікавленими сторонами проекту (Project Stakeholder Management). Під процесами управління очікуваннями зацікавленими сторонами проекту розуміють спілкування між командою проекту і зацікавленими особами, а також ведення роботи спрямованої на задоволення їх потреб і вирішення проблем, які можуть спричинити зміни на проекті. Завдяки правильному вибудовуванню відносин між усіма зацікавленими сторонами на проекті.Вважається керівник проекту здатен підвищити ймовірність успіху.

Всі процеси в керівництві PMBOK поділяються на такі групи:

 1. Група процесів ініціації

Група процесів ініціації складається з процесів, що сприяють формальному ініціювання нового проекту.

 • Розробка Статуту проекту (Develop Project Charter)
 • Визначення зацікавлених сторін (Identity Stakeholders)
 1. Група процесів планування

Уточнення і планування дій, необхідних для досягнення цілей і змісту, заради яких було розпочато проект. До групи процесів планування входять наступні процеси:

 • Розробка плану управління проектом (Develop Project Management Plan)
 • План управління обсягом (Plan Scope Management)
 • Збір вимог (Collect Requirements)
 • Визначення обсягу (Define Scope)
 • Створення ієрархічної структури робіт ІСР (Create Work Breakdown Structure, WBS)
 • Розробка плану управління розкладом (Develop Schedule Management Plan)
 • Визначення операцій (Define Activities)
 • Визначення послідовності операцій (Sequence Activities)
 • Оцінка ресурсів операцій (Estimate Activity Resources)
 • Оцінка тривалості операцій (Estimate Activity Durations)
 • Розробка розкладу (Develop Schedule)
 • Разраотка плану управління вартістю (Develop Cost Management Plan)
 • Оцінка вартості (Estimate Costs)
 • Визначення бюджету (Determine Budget)
 • Планування якості (Plan Quality)
 • Розробка плану управління людськими ресурсами (Develop Human Resource Plan)
 • Планування комунікацій (Plan Communications)
 • Планування управління ризиками (Plan Risk Management)
 • Ідентифікація ризиків (Identify Risks)
 • Якісний аналіз ризиків (Perform Qualitative Risk Analysis)
 • Кількісний аналіз ризиків (Perform Quantitative Risk Analysis)
 • Планування реагування на ризики (Plan Risk Responses)
 • Планування закупівель (Plan Procurements)
 • Розробка плану управління зацікавленими сторонами (Develop Stakeholder Management Plan)
 1. Група процесів виконання

Об’єднує людські та інші ресурси для виконання плану управління проектом даного проекту. До групи процесів виконання входять наступні процеси:

 • Керівництво та управління виконанням проекту (Direct and Manage Project Execution)
 • Забезпечення якості (Perform Quality Assurance)
 • Набір команди проекту (Acquire Project Team)
 • Розвиток команди проекту (Develop Project Team)
 • Управління командою проекту (Manage Project Team)
 • Управління комунікаціями (Manage Communications)
 • Здійснення закупівель (Conduct Procurements)
 • Управління залученням зацікавлених сторін (Manage Stakeholder Engagement)
 1. Група процесів моніторингу та управління

Охоплює оцінку і моніторинг прогресу проекту, щоб виявити можливі відхилення від плану управління проектом, а, в разі необхідності, провести коригувальні дії досягнення цілей проекту. До групи процесів моніторингу та управління входять наступні процеси:

 • Моніторинг та управління роботами проекту (Monitor and Control Project Work)
 • Загальне управління змінами \ Загальний контроль змін (Perform Integrated Change Control)
 • Підтвердження змісту (Validate Scope)
 • Контроль змісту \ Управління змістом (Control Scope)
 • Контроль розкладу \ Управління розкладом (Control Schedule)
 • Контроль вартості \ Управління вартістю (Control Costs)
 • Процес контролю якості (Perform Quality Control)
 • Моніторинг і контроль комунікацій (Monitor and Control Communications)
 • Моніторинг і контроль ризиків (Monitor and Control Risks)
 • Контроль закупівель \ контрактів (Control Procurement)
 • Контроль залученості зацікавлених сторін (Control Stakeholder Engagement)
 1. Група завершальних процесів

Формалізує прийомку товару, послуги або результату і підводить проект чи фазу проекту до завершення. Група завершальних процесів містить наступні процеси:

 • Закриття проекту або фази (Close Project or Phase)
 • Закриття контрактів (Close Procurement)

Групи процесів управління проектом представлені на наступному малюнку:

Не варто плутати групи процесів і етапи життєвого циклу проекту, вони мають схожі назви, але різні значення.

Групи процесів по PMBoK

Життєвий цикл проекту — це набір, що включає в себе послідовні, а іноді дії які перекриваються по проекту, найменування і кількість яких визначаються, виходячи з потреб в управлінні, моніторингу і контролі конкретної організації або декількох організацій, які залучені до проекту, а також специфікою самого проекту.

Яким чином накладається життєвий цикл на процеси проектного менеджменту гарно описано у статті із сайту IBM звідки ми й запозичили ілюстрацію.

Згідно методології PMBoK унікальні властивості організації, галузі або застосовуваних підходів можуть в значній мірі впливати на життєвий цикл проекту. Виходячи з визначення унікальності проекту та його обмеженості в часі (початок і кінець), певні результати і процеси, що входять в проект, можуть широко варіюватися для кожного окремого проекту. За допомогою життєвого циклу, вибудовується базова структура управління проектом, незважаючи на зміст (конкретні роботи) цього проекту.

Інструменти і методи PMBoK

У методології PMBoK описуються різні інструменти і техніки, які застосовують на практиці керівник проекту (Project Manager). Шляхом їх правильного підбору можна підвищити ефективність виконання проекту, передбачити ризики, вираховуючи оптимальні маршрути проходження проекту, тверезо оцінити ситуацію і у підсумку прийняти правильне рішення. Дані інструменти й техніки існують самі по собі і вже давно застосовуються в різних напрямки діяльності людини. Нижче наведено список основних методів, інструментів і технік застосовних до певних процесів.

Методи PMBoK:

 • Аналіз дерева рішень (Decision Tree Analysis).
 • Аналіз припущень (Assumptions Analysis).
 • Аналіз очікуваного грошового значення (Expected Monetary Value (EMV) Analysis).
 • Аналіз відхилень (Variance Analysis).
 • Аналіз мережі (Schedule Network Analysis або Network Analysis).
 • Аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats Analysis, або SWOT Analysis).
 • Аналіз характеру та наслідків відмов (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA).
 • Aналіз чутливості (Sensitivity Analysis).
 • Швидкий прохід (Fast Tracking).
 • Вирівнювання ресурсів (Resource Leveling).
 • Декомпозиція (Decomposition).
 • Метод «операції в вузлах» (метод діаграм передування) (Precedence Diagramming Method, PDM).
 • Метод Дельфі (дельфійский метод) (Delphi Technique).
 • Метод критичного шляху (Critical Path Methodology, CPM).
 • Метод критичної ланцюга (Critical Chain Method).
 • Метод Монте-Карло (Monte Carlo Analysis).
 • Метод освоєного обсягу (Earned Value Technique, EVT).
 • Метод оцінки та аналізу програм (Program Evaluation and Review Technique, PERT).
 • Мозковий штурм (Brainstorming).
 • Оцінка «знизу вгору» (Bottom-up Estimating).
 • Планування методом набігає хвилі (Rolling Wave Planning)
 • Управління освоєним обсягом (Earned Value Management, EVM).

Інструменти PMBoK:

 • Діаграма Ганта (Gantt Chart).
 • Діаграма Парето (Pareto Chart).
 • Ієрархічна структура ризиків (Risk Breakdown Structure, RBS).
 • Інформаційна система управління проектами (Project Management Information System, PMIS).
 • Матриця ймовірності і впливу (Probability and Impact Matrix).
 • Матриця відповідальності (Responsibility Assignment Matrix, RAM).
 • Розклад контрольних подій (Milestone Schedule).
 • Мережева модель (Schedule Model).
 • Система санкціонування виконання робіт (Work Authorization System).
 • Система управління змінами (Change Control System).
 • Система управління конфігурацією (Configuration Management System).

Іспити, сертифікація і навчання

На даний момент у світі налічується понад 470 000 менеджерів і фахівців з управління проектами, що мають сертифікацію PMP — Project Management Professional. Ступінь з управління проектами PMP, може отримати кожен фахівець будь-якої галузі. PMP дозволяє увійти до лав найбільшої і найпрестижнішої спільноти фахівців з управління проектами. Для отримання ступеня PMP, необхідно відповідати певним вимогам до освіти і досвіду роботи. Також необхідно пройти іспит у вигляді тесту на комп’ютері в спеціалізованих акредитованих центрах по всьому світу (Registered Education Provider). Даний тест розроблений для об’єктивної оцінки компетенцій претендента в частині управління проектами.

Вимоги до кандидата:

Необхідно відповідати першій або другій категорії. Перша категорія — вища освіта (не нижче бакалавра), 4500 годин (36 місяців безперервно за останні 6 років) роботи в галузі управління проектами (за п’ятьма групами процесів) до подачі заявки. Також на момент подачі заявки, кандидат повинен мати 35 годин навчання (PDU).

Підтверджуючі документи:

 • Свідоцтво про вищу освіту.
 • Форма підтвердження досвіду
 • Перелік навчальних програм, пройдених кандидатом (35 PDU)

За допомогою тесту на ступінь PMP оцінюються застосування знань і навичок, використання інструментів і методів застосовуваних на практиці при управлінні проектами. Ще в 1997 році були розроблені вимоги до іспиту. Претенденту необхідно вибрати одну правильну відповідь з 4 варіантів по кожному з 200 питань. Сам тест складається з 175 питань, решта 25 питань визначаються, як попередньо тестові і в залік не йдуть. Всі питання в тесті розробляються комісією, що складається з фахівців зі ступенем PMP. Питання що входять до тесту, щорічно перевіряються на відповідність екзаменаційним вимогам.

Для успішного проходження тесту, претенденту за 4 години, необхідно правильно відповісти на 106 питань з 175. Відповідно прохідний бал по іспиту становить 61%. Оскільки отримання сертифікату PMP не полягає лише в перевірці теорії, кандидату необхідно володіти практичним досвідом, тому більшість питань в тесті є ситуативними.

Підготовка до іспиту PMP:

З безлічі підручників та матеріалів для підготовки до іспиту на ступінь PMP, основним звичайно ж є сам PMBoK Guide. Даний стандарт є перекладеним навіть на російську мову. Придбати його можна в спеціалізованих on-line магазинах PMI. Для участі в іспиті не потрібно в обов’язковому порядку проходити спеціалізовані курси PMI, хоча список сертифікованих провайдерів завжди можна знайти на сайті PMI.

Зміст іспиту PMP:

Далі в процентному співвідношенні представлена ​​розбивка питань іспиту по групах процесів:

 • Ініціація проекту (Project Initiating) – 13% питань
 • Планування проекту (Project Planning) – 24% питань
 • Виконання проекту (Project Executing) – 30% питань
 • Контроль проекту (Project Control) – 25% питань
 • Завершення проекту (Project Closing) – 8% питань

Свого часу, PMI провело дослідження за описом ролей (The Role Delineation Study), яке надалі лягло в основу Кодексу Професійної Етики (PMP Examination Specification). Дане дослідження описує екзаменаційні питання, і як наслідок служить відмінним матеріалом для підготовки до іспиту.

Додатково:

Інститутом PMI свого часу також був випущений стандарт з управління програмами та управління портфелем + ще кілька додаткових стандартів, деякі з них заточені під специфічні області діяльності.

Головні додаткові стандарти (Foundational Standards):

 • The Standard for Portfolio Management — Відокремлений стандарт з управління Портфелем проектів.
 • The Standard for Program Management — Відокремлений стандарт з управління Програмами.
 • Organizational Project Management Maturity Model — Модель зрілості проектного управління в організації.

Практичні стандарти PMI і фреймворки (Practice Standards & Frameworks):

 • Practice Standard for Risk Management — Доповнення до PMBoK в частині управління ризиками на проекті.
 • Practice Standard for Earned Value Management — Управління освоєним обсягом. Застосовується в сукупності з PMBoK.
 • Practice Standard for Project Configuration Management — Виділений стандарт з управління комунікаціями на проекті. Також застосовується в сукупності з PMBoK.
 • Practice Standard for Work Breakdown Structures — Виділений стандарт з планування.
 • Practice Standard for Scheduling — Доповнення до PMBoK в частині управління часом проекту (Project Time Management).
 • Practice Standard for Project Estimating — Практичні рекомендації по оцінці реалізованих проектів.
 • Project Manager Competency Development Framework — Рекомендації з розвитку членів команди проекту.

Доповнення до основного стандарту:

 • Construction Extension to the PMBOK Guide — Доповнення до PMBoK в частині будівництва.
 • Department of Defence Project Management — Доповнення до PMBoK розроблене для міністерства оборони США.
 • Government Extension to the PMBOK Guide — Доповнення до PMBoK необхідне для реалізації державних проектів.
 • Software Extension to the PMBOK Guide — Доповнення до PMBoK в частині управління проектами в області Інформаційних технологій.

Лексикон (терміни):

Related posts

3 коментарі

Leave a Comment

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.