Трапився нам одного разу, не то слово — ЧУДЕСНИЙ глоссарій-словничок, на відомому сайті для проектних менеджерів CIO.com Цей сайт для проектних менеджерів та список багатьох інших ми разом публікували тутка.

Головна причина: Чому ми його помітили? Тому що він містить доволі фундаментальну інформацію, як для багатьох загальних, так і не надто поширених термінів, що використовуються у сфері керівництва та управління проектами.

А-а-а-а, а ми ще доповнили більш простішими термінами із Lexicon глоссарію PMBOOK Guide (по посиланню Lexicon можна перейти, але для перегляду інфо потрібна реєстрація) — й у підсумку думається получилося узагалі СУПЕР щоб новачки змогли окунутися в основи Проектного Менеджменту по-повній, а фахівці нагадати певні деталі. Так-таки-так !!!!!

Також класно, що цей глоссарій надає деякі ДУЖЕ конкретні вказівки щодо того, як, де або коли ці терміни проектного менеджменту застосовуються. Хоча терміни можуть застосовуватися дещо по-іншому, залежності від галузі та природи проекту.

Оскільки підкреслимо управління проектами передбачає ретельне планування, виконання та управління людьми, процесами, термінами, результатами, технологіями й іншими ресурсами таким чином, щоб узгоджувалися всі загальні стратегічні цілі — у застосунку до будь-якої глобальної аудиторії. Простіше кажучи, управління потрібне для усього, як для організації вечірки, так і для організації Марсіанської місії, в рамках малого бізнесу, у великих багатонаціональних транскорпораціях, і будь-хто від топ менеджменту великої міжнародної організації, до рядового співробітника може виграти від розуміння цих термінів. Тому, зосередилися…

Розпочинаємо:

Що таке проект?

Проект (Project) — це ціленаправлена діяльність тимчасового характеру з метою створення унікального продукту або послуги. Тобто проект повинен мати окреслений початок і кінець, він може бути дуже коротким або дуже тривалим, але повинен залишатися тимчасовим етапом. Як правило проекти ініціюють сторони, які не беруть безпосередньої участі в проекті, наприклад, керівник організації або уповноважений представник.

У теорії, наука управління проектами охоплює 10 взаємопов’язаних областей знань і включає в себе використання 47 процесів, організованих у 5 груп процесів.

Керівник проекту (Project manager /PM)

Проектний менеджер, проджект менеджер — це особа, яку призначає компанія або представник компанії, і яка ініціює проект. Керівник проекту відповідає за команду проекту, веде нагляд за проектом та надає допомогу й фідбек усім, хто цього потребує для забезпечення успішних результатів проекту.

5 етапів проекту

П’ять етапів управління проектами: ініціювання, планування, виконання, моніторинг (контроль) і закриття. Термін «фаза» і «група процесів» використовуються як взаємозамінні й охоплюють всі процеси та дії в рамках проекту від початку до кінця

10 областей знань з управління проектами

В управлінні проектами області знань ілюструють набір концепцій, термінів і дій, які охоплюють спеціалізацію в галузі професійного та проектного управління. Ці 10 областей знань накладаються на п’ять фаз управління проектами.

 • управління інтеграцією проектів
 • управління масштабами проекту
 • управління часом проекту
 • управління витратами проекту
 • управління якістю проекту
 • управління людськими ресурсами проекту
 • управління комунікаціями проекту
 • управління ризиками проекту
 • управління закупівлями проекту
 • управління проектами зацікавлених сторін проекту

Управління портфелем проектів (Portfolio management)

Портфель проектів — це сукупність проектів, все просто. З метою досягнення стратегічних цілей, підприємства можуть вибирати, групувати, організовувати та розставляти пріоритети серед своїх проектів, програм або під-портфелів. Це схоже на політику, так політика досягнення загальних стратегічних цілей бізнесу, а не лише досягнення конкретних задач чи переваг.

Управління програмами (Program management)

Якщо компанія має подібні проекти, заходи або підпрограми, вони можуть бути згруповані для керування разом, оскільки це може бути більш ефективним і більш розумним, ніж управління кожним проектом окремо.

Бізнес потреба (Business need)

Це несформовані побажання до проекту. Бізнес потреби впливають на бізнес-рішення. Інколи бізнес-потреби прописуються як додатковий документ у завданні виконання проекту/ звіті про роботу (SOW).

Бізнес-вимоги (Business requirements)

Бізнес-вимоги (business requirements) — це вже опрацьовані бізнес потреби. Бізнес вимоги містять високорівневі цілі організації або замовників системи. Бізнес вимоги уже обов’язково оформлюють у документ у якому пояснюється, чому організації потрібна саме така система, і деталізовано описують цілі, які організація має намір досягти. Іноді такий документ оформлюють як статут проекту (Project Charter) або документом ринкових вимог (Market Requirements Document).

(Project Scope)

Буквально Project Scope — це часові рамки, обсяг опису робіт, які потрібно виконати, необхідних ресурсів, очікувані кінцеві результати, критерії оцінки, вимоги до якості — все те, що повинне бути виконане для того, щоб отримати продукт, послугу або результат.

Обсяг продукту (Product scope)

Product Scope — це сукупність продуктів і послуг, виробництво яких має бути забезпечене в рамках здійснюваного проекту. Наприклад, провести маркетингове дослідження, розробити по проекту унікальний дизайн, закодити сайт + мобільний додаток. Product Scope найчастіше деталізовано описують у бізнес-плані по розділах разом із необхідною інформацією, що коли і по якій ціні буде реалізоване. Обсяг продукту також розглядається як додатковий документ у завданні виконання проекту/ звіті про роботу (SOW).

Управління обсягом проекту (Project scope management)

Ця область знань застосовується в рамках планування, моніторингу та контролю за групами / фазами процесу та охоплює збір та визначення детальних вимог проекту, створення ключових проектних документів, а також перевірку та контроль загальних продуктів, послуг або результатів проекту.

Похибка (Project Deviation)

Deviation — це відхилення, вихід за межі встановлених вимог. До відхилень відносяться випадки, коли результат роботи не задовольняє вимогам або необґрунтовано їх перевищує.

Життєвий цикл проекту (Project lifecycle)

Включає в себе ряд етапів проекту: ініціювання, планування, виконання, моніторинг, контроль і закриття. Фази можуть бути ще подрібнені різними способами, а цикл може бути визначений більш, ніж одним фактором, зважаючи організаційну структуру галузі.

Проектні ризики (Project Risks)

Проектні ризики (Project Risks) — можливість виникнення непередбачених ситуацій або ризикових подій в проекті, які можуть негативно або ж навпаки позитивно впливати на досягнення цілей проекту.

Ризики проекту характеризується: джерелами і характеристиками подій, які потенційно можуть повпливати на його виконання; ймовірності появи таких подій; можливим збитком проекту і оцінкою його впливу на проект.

Ризик — це потенційна, чисельно вимірювана можливість виникнення несприятливих ситуацій і пов’язаних з ними наслідків у вигляді втрат і збитків.

Проектний ризик — це небезпека небажаних відхилень від очікуваного результату у майбутньому, з розрахунку яких приймаються рішення в сьогоденні.

Базис проекту (Project Baseline)

Project Baseline — це стрижневі параметри проекту, які фіксуються на початковому етапі після узгодження їх з усіма учасниками проекту, така собі «точка опори» для всього подальшого розвитку проекту. По ходу зміни до проекту ще можуть вноситися без проблем, звісно.

Зміни в проекті (Project Changes)

Зміни в проекті — це модифікація раніше узгоджених характеристик елементів проекту. Як ми вже згадували вище, це також являється переглядом базового плану проекту. Важливо усі зміни затверджувати і документально оформлювати.

Інтегрований процес контролю змін (Integrated change control process)

Процес перегляду, затвердження, управління та спілкування, а також формального документування змін у аспектах проекту, таких як результати, активи, документи, плани.

Бюджет проекту (Project budget)

Бюджет проекту — це кошторисна вартість, розподілена за періодами виконання проекту.

Календарний план проекту (Project Schedule)

Календарний план проекту — це перелік планованих робіт проекту з розписаними термінами виконання робіт на планові дати та відповідальними особами, підготований у відповідній формі, визначеній планом управління проектом (Project management plan). Додатково у календарному плані проекту можуть бути зазначені контрольні (ключові) події («віхи») проекту.

Контрольні точки (Project Milestones)

Project Milestones — це важливі події проекту, звершення яких є необхідною і достатньою умовою, що визначає досягнення найважливіших результатів проекту. Зазвичай Project Milestones представляються у вигляді таблиці з взаємозв’язками і термінами звершення, таким чином щоб можна було вивести звіти по віхах (Milestone Plan, Milestone Schedule, Master Schedule).

Назви синоніми: контрольна подія, ключова подія, контрольна точка.

Проблеми проекту (Project Problems)

Project Problems — це будь-які функціональні, технічні або бізнес-питання, які виникли у процесі реалізації проекту й вимагають вивчення, знаходження оптимального шляху рішення і кінець кінцем саме вирішення (Problem Solving), для того щоб проект міг йти так, як заплановано.

Рішення проблем (Problem Solving)

Рішення проблем (Problem Solving) — означає вибудувати верчечку послідовних систематичних процедур, за допомогою яких аналізуватимуться і вирішуватимуться різноманітні проблемні ситуації.

Управління проектами ( Project management / PM)

Це процес коли керівники проектів та члени команди проекту виконують свої обов’язки, використовуючи специфічні процеси, свої знання та навички, методи та інструменти, а деякі вхідні параметри для успішного виконання завдань та вимог проекту. Скорочений акронім PM часто використовується як для менеджера проекту, так і для управління проектами.

Офіс управління проектами (Project management office/PMO)

PMO — це підрозділ(група), яка покликана керувати проектами програмами та портфелями, стандартизувати їх, полегшувати, підтримувати, контролювати по всій організації.

Статут проекту (Project charter)

Статут проекту (Project charter) — це перший офіційний документ, для прогнозування / оцінки діяльності за проектом. Project charter створюється особою, яка ініціює проект. Створення цього документу дозволяє запустити проект і розпочати використання ресурсів в організації. У цьому документі встановлюються такі параметри, як дата початку та закінчення, а також ключові деталі проекту високого рівня (включаючи припущення та обмеження) для отримання офіційного схвалення проекту від керівництва організації.

План управління проектом (Project management plan)

Після ухвалення Статуту Проекту (Project charter) створюється цей первинний документ, який містить інформацію про статут проекту, і описує всі параметри проекту. Project management plan може бути дуже деталізованим або навпаки узагальнений.

Project management plan повинен містити базову інформацію про проект, графік та витрати. Він також повинен включати окремі плани, що деталізують: сфери застосування, вимоги, графік, вартість, якість, вдосконалення процесу, управління людськими ресурсами, зв’язок, ризик, закупівлі та управління акціонерами.

Project management plan також може включати детальну документацію про те, як буде виконуватися робота, і ким саме, процеси для впровадження, управління проектами, прийняття рішень, обрані методи, використані інструменти та методи, специфічні умови, вимоги до конфігурації, способи комунікації, обрані методи зменшення ризику.

Додаткові документи можуть бути включені в допоміжні проектні документи, одначе вони не будуть частиною офіційного плану управління проектом.

Управління комунікаціями проекту (Project communications management)

Ця область знань охоплює планування, виконання і моніторинг контроль груп / фаз процесів, а також відповідає за планування, управління, моніторинг і контроль комунікацій проекту.

Управління витратами проекту (Project cost management)

Ця область знань охоплює планування, оцінювання, бюджетування та контроль всіх витрат у рамках проекту, а також поєднує етапи планування, моніторингу та контролю за проектом.

Управління проектом (Project governance)

Це важливий елемент у будь-якому проекті і є моделлю організації, яка включає життєвий цикл проекту. Ця структура окреслює проектним групам процеси, інструменти, структури та механізми прийняття рішень для управління, підтримки, моніторингу та контролю проектів для успішних результатів.

Управління людськими ресурсами проекту (Project human resource management)

Планування, придбання, розробка та управління всіма людськими ресурсами потрапляє в цю область знань. Область знань з управління людськими ресурсами пересікається з групою процесу планування та виконання.

Управління інтеграцією проекту (Project integration management)

Ця область знань перекривається у всіх п’яти (5) групах процесів (ініціювання, планування, виконання, моніторинг / контроль і закриття). Вона передбачає створення початкових проектних документів, а також керівництво, управління та контроль всієї проектної роботи, здійснення зміни контролю під час закриття проекту / фази.

Управління проектами закупівель (Project procurement management)

Ця область знань охоплює планування, проведення, контроль і закриття всіх закупівель проекту. Вона поширюється на всі етапи планування, виконання, моніторингу та контролю та закриття.

Управління якістю проекту (Project quality management)

Три групи / фази процесу (планування, виконання та моніторинг та контроль) перетинаються цією областю знань.

Управління ризиками проекту (Project risk management)

Ця область знань, що проводяться в першу чергу в рамках планування, моніторингу та контролю фаз проекту, ідентифікує та здійснює аналіз ризиків та відповідей, а також контролює ризики протягом всього проекту.

Управління обсягом проекту (Project scope management)

Ця область знань застосовується в рамках планування, моніторингу та контролю за групами / фазами процесу та охоплює збір та визначення детальних вимог проекту, створення ключових проектних документів, а також перевірку та контроль загальних продуктів, послуг або результатів проекту.

Управління учасниками проекту (Project stakeholders management)

Ця сфера охоплює взаємодію усіх зацікавлених сторін від етапу делегування, планування до етапу моніторингу та контролю.

Учасники проекту (Project stakeholders)

Stakeholders — це зацікавлені особи, здебільшого зовнішні особи в організації, які впливають або на яких впливають заходи або результати проекту.

Команда проекту (Project team)

Project team — це група осіб, що складається з керівника проекту, внутрішніх співробітників на різних рівнях та інших зовнішніх зацікавлених осіб, які беруть участь у успішному завершенні проекту. Ці особи можуть займатися виключно проектом, або бути лише тимчасово залучені в проект.

Управління часом проекту (Project time management)

Область знань, що охоплює планування, оцінювання у послідовністі часу і ресурсів наданих на цей час. Управління часом проекту перетинається з фазами планування та моніторингу й контролю.

Прийнятні результати (Accepted deliverables)

У якості Accepted Deliverables може бути все що завгодно — готові продукти, документи, послуги або будь-які результати, схвалені ініціатором / власником проекту або уповноваженою особою. Це можуть також бути окремі продукти, документи або послуги у межах фази проекту, які були скасовані. Суть полягає в тому, що вони були схвалені окремо.

Панель управління змінами (Change control board /CCB)

Change control board — щоб Ви не думали, то не панель у звичному розумінні. Це фіційно сформована група фахівців.

Ця рада контролю змін визначає, чи повинні бути реалізовані зміни? Їх рішення складається з двох елементів:

 • Рада з контролю змін повинен проаналізувати і оцінити вплив пропонованих змін на систему.
 • Після такого розгляду Рада з контролю за змінами може схвалювати запити на зміну, відмовляти, скасовувати зміни, подавати запит на додаткову інформацію або відкладати рішення.

Запити на зміну (Change requests)

Це офіційні запити, заплановані та подані командою проекту на розгляд (CCB), щоб або запобігти, або виправити дію, виправити якийсь дефіцит або внести зміни в процедуру прийнятого плану або навіть у витрати / бюджет, а також переглянути графік виконання. Ці запити на зміну вважаються результатом в рамках інтегрованого процесу контролю змін.

Фаза закриття (Close-out phase)

В управлінні проектами це остаточна фаза / група процесів, коли процеси виконуються наприкінці проекту для офіційного завершення проектної діяльності. Вона передбачає підтвердження клієнтом, що він задоволений та приймає результати проекту. Вона також звільняє всі ресурси / зацікавлені сторони, завершує діяльність за проектом, припиняє всі угоди, забезпечує оновлення будь-яких проектних документів, формально закриває проект і документує будь-які висновки, отримані протягом усього проекту.

Прогнози витрат (Cost forecasts)

Вираховує витрати в певний момент часу на основі Baseline витрат і використовується для розрахунку завершеної оцінки (ETC). Зазвичай це виражається як відхилення вартості (CV) та індекс ефективності витрат (CPI).

Результати роботи (Deliverables)

Це, як правило, матеріальні продукти або результати проекту, які є характерними та піддаються перевірці, необхідними для завершення проекту або частини проекту.

Освоєний обсяг (Earned value / EV)

Вимірює, скільки грошей роботи було завершено у порівнянні з затвердженим бюджетом на роботу.

Фактори обстановки підприємства (Enterprise environmental factors)

Різні чинники організації, які можуть впливати на результат проекту, можуть включати зміни уряду / законодавства, внутрішні процеси та практики, технології, персонал, менеджмент і толерантність до ризиків зацікавлених сторін, практики комунікації і навіть корпоративну культуру.

Офіс управління проектами підприємства (Enterprise project management office/ EPMO)

Більш стратегічний PMO, який зосереджує всі зусилля на виконанні проектів у відповідності до загальної бізнес-стратегії. Всі проекти та пов’язані з ними заходи здійснюються з метою підтримки бізнес-цілей; забезпечення того, щоб проекти не були ініційовані, якщо вони не забезпечують достатню цінність для бізнесу в цілому.

Фаза виконання (Executing phase)

Сукупність процесів, що беруть участь у цій групі фаз / процесів, забезпечують фактичне виконання роботи, визначеної в плані управління проектом, необхідної для завершення проекту.

Протягом усього цього етапу можуть відбуватися зміни у вартості, якості, часу, ресурсах тощо, що може викликати запити на зміну, які потребують затвердження, і це, в свою чергу, може потребувати перегляду та оновлення плану управління проектом та пов’язаних з ним документів.

Це фаза, на якій витрачається значна сума фінансового бюджету, оскільки тут відбувається фактична робота.

Експертні висновки (Expert judgment)

Це висновки внутрішніх керівників проектів організації, офісу з управління проектами, інших фахівців, технічних асоціацій або інших джерел і вони стосуються адміністративних заходів, необхідних для закриття проекту.

Функціональна організація (Functional organization)

Це типова ієрархія в більшості компаній. Кожен співробітник звітує до одного начальника, а департаменти створюються на основі їхньої компетенції. У цьому типі організації проекти відбираються, а робота завершується і вимірюється здебільшого окремо від інших областей.

Фаза ініціювання (Initiating phase)

На початку будь-якого проекту, перш ніж дійсно розпочати будь-яку роботу, існують конкретні процеси, які виконуються з метою визначення нового або існуючого проекту з метою отримання схвалення для продовження цього проекту.

Це фаза, на якій викладені всі деталі та вимоги, а також визначено та виділено фінансові ресурси.

На цьому етапі також визначені всі зацікавлені сторони (особи, які будуть впливати на рішення, діяльність або результати проекту), які будуть залучені до проекту. Метою цього етапу є також забезпечення чіткого визначення цілей проекту та встановлення очікуваного результату. Ця фаза називається “групою ініціюючих процесів” у сфері управління проектами і включає кілька конкретних процесів.

Матрична організація (Matrix organization)

Цей тип організації поєднує в собі функціональні і проектовані риси і може бути слабким, збалансованим або сильним, залежно від впливу різних управлінських кадрів в різних областях. Якщо керівництво в конкретних областях використовує свій вплив більше, ніж інші, матрична організація може бути досить слабкою, тоді як, управління в кожній з функціональних областей працює спільно для досягнення успішних результатів проекту, які відповідають бізнес-цілям, ця матрична організація може бути дуже сильною.

Фаза моніторингу та контролю (Monitoring and controlling phase)

У цій групі фаз / процесів існують процеси, ініційовані для відстеження, вимірювання та аналізу і контролю за ходом проекту, ресурсів, планування, часу та якості, щоб забезпечити їх узгодження з параметрами, викладеними на етапі планування. Етапи в цій фазі повторюються стільки разів, скільки необхідно. Значна кількість документації може знадобитися для виявлення будь-яких проблем та коригувальних дій, які необхідно вжити. Протягом усього цього етапу можуть виникнути необхідні подальші переробки й затвердження, у випадку якщо необхідні зміни, що запускають додаткову документацію та / або оновлення плану управління проектом. Моніторинг та контроль здійснюються протягом всього проекту від початку виконання.

Активи організаційного процесу (Organizational process assets)

Кожна організація / бізнес має свої власні процедури / практики, внутрішні процеси, плани або бази даних, що використовуються для ведення бізнесу. Вони також використовуються як вхідні дані в процесі управління проектом.

Організаційне управління проектами (Organizational project management/OPM)

Це є стратегічною базою виконання, яка включає управління проектами, програмами та портфелем в поєднанні з внутрішніми організаційними політиками та практиками для підвищення продуктивності, забезпечення конкурентних переваг і досягнення оптимальних результатів.

Плановий об’єм (Planned value/PV)

Це затверджений бюджет, призначений для планових робіт (не включаючи жодних резервів). Навіть незважаючи на те, що бюджет на заплановані роботи розподіляється на кожну фазу, протягом усього терміну проекту, він фактично вимірюється в певний момент часу і визначає фактичну роботу, яка повинна бути завершена.

Фаза планування (Planning phase)

Це надзвичайно важлива фаза / група процесів, оскільки управління проектами є дуже багатогранне і вимагає велику кількість заходів.

Ця фаза «планування» йде за початковою фазою; існує декілька процесів, які визначають, що саме передбачатиме проект з точки зору зусиль, цілей та заходів. Створюються такі елементи, як план управління проектом та інші документи, необхідні для завершення проекту.

Мета цієї фази полягає у визначенні та деталізації документів, таких як методи, дії, час, вартість, якість, ризики та шлях, необхідний для успішного завершення проекту та узгодження зі стратегією. Ця фаза вимагає значної кількості часу, зусиль і уваги до деталей, щоб зменшити ризик помилок, додаткових робіт і можливих збоїв пізніше.

Організації, що базуються на проектах (Project-based organizations/PBO)

Організації іноді структурують свою роботу як проекти, а не як відділи або функціональні області. Це може зменшити ієрархії, конфлікти та бюрократію, оскільки вся робота завершується і вимірюється результатами проекту, усуває закриті підгрупи та пов’язану внутрішню політику.

Проектована організація (Projectized organization)

Це протилежність функціональної організації; у цьому типі організації часто підрозділи або відділи звітують керівникам проектів або надають опосередковану підтримку, а також спрямовують зусилля на досягнення цілей проекту, спрямованих на стратегічне узгодження. У цьому типі організаційної структури не існує окремих підрозділів або підрозділів з власними індивідуальними цілями.

Індекс ефективності сроків (Schedule performance index/SPI)

Ця одиниця виміру використовується для визначення того, наскільки ефективно команда проекту використовує свій час. Рівняння для обчислення SPI = EV / PV.

Коливання сроків (Schedule variance/SV)

У певний момент часу вимірює порядок виконання проекту або графіка діяльності; визначає, чи виконання проекту випереджає або відстає від очікуваного графіка, і є різницею між досягнутим значенням (EV) і плановим значенням (PV). Рівняння для обчислення – SV = EV – PV

Запланований прогноз (Schedule forecast)

Це оцінка часу для завершення (ETC) необхідної діяльності. Він вимірюється за графіком базової лінії і зазвичай він виражається з використанням значення коливання сроків (SV) і індексу ефективності сроків (SPI).

Спонсор (Sponsor)

Внутрішня або зовнішня особа або група, яка надає підтримку або ресурси для проекту. Вони підтримують і пропагують проект по всій організації і очолюють проект на етапі ініціювання для отримання схвалення. Вони також допомагають керівнику проекту у випадку, якщо питання потребують ескалації протягом всього проекту.

Звіт про роботу (Statement of work/SOW)

Це обліковий запис / опис того, що буде надано в рамках проекту, наприклад, продукти, послуги або результати. Наприклад, в комерційній будівельній галузі можна очікувати, що кінцевим продуктом в результаті проекту буде офісна будівля. Залежно від розміру або характеру проекту бажаний результат може бути просто внутрішнім або зовнішнім документом.

Стратегічний план (Strategic plan)

Стратегічний план — це прогнозовані та задокументовані формальні або неформальні цілі бізнесу, які керують бізнес-рішеннями та діяльністю, включаючи виконані проекти. Ці рішення, заходи та проекти завжди повинні узгоджуватися з цілями та баченням бізнесу. Звіт про роботу (SOW) повинен посилатися на стратегічний план.

Дані про продуктивність роботи (Work performance data)

Інформація про діяльність, пов’язана з роботою, яка ідентифікована та зібрана шляхом спостереження та подальшого аналізу.

Структура декомпозиції робіт, СДР (Work Breakdown Structure, WBS)

Ієрархічна структура робіт — це структуризація робіт проекту, що відображає його основні результати. Кожен наступний рівень ієрархії відображає більш детальне визначення компонентів проекту.

Структура розбиття робіт – ієрархічна структура послідовної декомпозиції проекту на підпроекти, пакети робіт різного рівня, пакети детальних робіт [УП].

Related posts

Leave a Comment

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.