Зазвичай, всі System Requirements Documents пишуться за корпоративним,
клієнтським або стандартним зразком.
Нижче зразок, що відповідає ІЕЕЕ Стандарту:
IEEE Standard SRS Template IEEE Стандартний Зразок SRS
1. Introduction
1.1. Purpose
1.2. Scope
1.3. Definitions, acronyms & abbreviations
1.4. References
1.5. Overview
2. Overall description
2.1. Product perspective
2.1.1. System interfaces
2.1.2. User interfaces 1. Вступ
1.1. Мета
1.2. Об’єм робіт
1.3. Визначення, акроніми і абревіатури
1.4. Посилання
1.5. Огляд
2. Загальний опис
2.1. Перспектива продукту
2.1.1. (Вимоги до) Системні
інтерфейси
2.1.2. (Вимоги до) Користувацькі
інтерфейси
2.1.3. (Вимоги до) Апаратні
інтерфейси
2.1.4. (Вимоги до) Програмні
Інтерфейси
2.1.5. (Вимоги до) Комунікативні
інтерфейси
2.1.6. (Вимоги до) Обмеження памяті
2.1.7. (Вимоги до) Операції
2.1.8. Вимоги до адаптації сторони
2.2. (Вимоги до) Функції продукту
2.3. (Вимоги до) Користувацькі
характеристики
2.4. Обмеження
2.5. Припущення і залежності
2.6. Розподіл вимог
3. Специфічні вимоги
3.1 Вимоги зовнішніх інтерфейсів
3.1.1 Користувацькіх інтерфейси
3.1.2. Апаратні інтерфейси
3.1.3. Програмні Інтерфейси
3.1.4. Комунікативні інтерфейси
3.2 Специфічні вимоги
3.2.1 Послідовні діаграми
3.2.2 Класи для класифікації
специфічнх вимог
3.3 Вимоги продуктивності
3.4 Обмеження конструкції
2.1.3. Hardware interfaces
2.1.4. Software interfaces
2.1.5. Communications interfaces
2.1.6. Memory constraints
2.1.7. Operations
2.1.8. Site adaptation requirements
2.2. Product functions
2.3. User characteristics
2.4. Constraints
2.5. Assumptions and dependencies
2.6. Apportioning of requirements
3. Specific Requirements
3.1 External interface requirements
3.1.1 User interfaces
3.1.2 Hardware interfaces
3.1.3 Software interfaces
3.1.4 Communication interfaces
3.2 Specific requirements
3.2.1 Sequence diagrams
3.2.2 Classes for classification of specific
requirements
3.3 Performance requirements
3.4 Design constraints
3.5 Software system attributes
3.5.1 Reliability
3.5.2 Availability
3.5.3 Security
3.5.4 Maintainability
3.6 Other requirements
4. Supporting information
4.1 Table of contents and index
4.2 Appendixes
Note: History of versions of this document
with author/contributor info may be
included before the main sections of the
document.
3.5 Software системні атрибути
3.5.1 Надійності
3.5.2 Доступності
3.5.3 Безпеки
3.5.4 Підтримуваності
3.6 Інші вимоги
4. Додаткова інформація
4.1 Зміст і індекс
4.2 Додатки
Note: Історія версій цього документі з
інформацією про авторів/учасників може
бути включена перед основними секціями
документу.